Medezeggenschapsraad

De MR van de Martenaskoalle bestaat uit 4 leden: 2 leden uit de personeelsgeleding en 2 leden uit de oudergeleding. Bovendien is de directeur vaak op de vergaderingen aanwezig. De MR komt 6 á 8 keer per jaar bijeen. De data vindt u op de schoolkalender, de vergaderingen zijn openbaar.

De MR volgt het beleid en de gang van zaken op de Martenaskoalle. Over bepaalde onderwerpen wil de raad uitleg hebben, over andere zaken adviseert de MR het management. Voor bepaalde beslissingen heeft het management instemming van de MR nodig.

Verder is de MR een aanspreekpunt voor de ouders. De oudergeleding van de MR treedt op namens de ouders van de kinderen van de Martenaskoalle. Het is daarom prettig om contact met u als ouder te hebben. We willen niet alleen onze ideeën naar voren brengen, maar ook die van onze achterban. We roepen iedereen, die vragen en/of ideeën heeft, op om contact op te nemen.
Dit kan via mr@martenaskoalle.nl of via het aanspreken van een MR-lid..

MR-leden:
Oudergeleding MR:
Tessa Westra en Arnaud Ladenius.

Personeelsgeleding MR:
Annetta Tjepkema en Marjon Klugkist

De MR houdt zich in een schooljaar veelal bezig met zaken die betrekking hebben op de organisatie van de school. Te denken valt aan:
• Formatie
• Contacten met instanties
• Schoolplan
• Zorgplan
• Schoolgids
• Protocollen 
• Veiligheid in en rond de school 
• etc.

In de jaarplanning van de MR staan globaal de onderwerpen die behandeld worden. In het reglement van de MR is vastgelegd waar adviesrecht en waar instemmingsrecht van toepassing is. Jaarlijks vinden er verkiezingen van de MR plaats. De leden van de oudergeleding worden voor een periode van drie jaar benoemd, waarna men zich al dan niet herkiesbaar stelt. De verkiezingen worden tijdens de jaarlijkse ouderavond gehouden. Indien er meerdere kandidaten zich beschikbaar stellen wordt er een stemming gedaan.


Gemeenschappelijke medenzeggenschapsraad
Naast de MR bestaat er ook nog een GMR. Deze afkorting staat voor Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. In de GMR worden die zaken aan de orde gesteld waarover advies of instemming moet worden gegeven aan het bestuur en die schooloverstijgend zijn. Zie ook www.onderwijsgroepfier.nl voor verdere informatie.
Martijn Iping (oudergeleding) is onze vertegenwoordiger in de GMR, de overkoepelende medezeggenschapsraad van alle scholen in Menaldumadeel, Het Bildt, Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel.