Visie en missie

Wij zijn er van overtuigd dat wanneer een kind zich (sociaal) veilig voelt op school, het kind zich optimaal zal ontwikkelen.

Kinderen leren doordat ze van nature nieuwsgierig zijn. Door op diverse manieren kennis te laten verwerven en verwerken, willen we de nieuwsgierigheid vasthouden. Ook van fouten maken leer je. We stimuleren de kinderen, maar ook elkaar als collega’s om nieuwe dingen uit te proberen. Hieruit voort komt ook ons slogan: Gewoan Dwaan!

O.b.s. Martenaskoalle streeft er naar om leerlingen een breed onderwijsaanbod te bieden, waarin de vakgebieden lezen, taal en rekenen centraal staan op de ochtenden, als belangrijke basisvaardigheden voor de verdere ontwikkeling. Naast kennis zullen, naar onze mening, vaardigheden een steeds grotere rol gaan spelen bij het al dan niet succesvol functioneren in de maatschappij van de toekomst.

Dit is de reden dat we naast de basisvakken: rekenen, taal en spelling, die we nog op de traditionele en moderne manier, al dan niet met gebruik van Ipads, aanbieden, hebben gekozen voor een vernieuwende werkwijze voor de zaakvakken. Hierbij is de leerling voor een groot deel eigenaar van het eigen leerproces. Het gebruiken en ontwikkelen van 21 eeuwse vaardigheden, zoals bijvoorbeeld: samenwerken, probleem oplossend denken, ICT vaardigheden, sociaal culturele vaardigheden, speelt hierin een grote rol.

Kortom: Martenaskoalle wil een school zijn waar binnen een veilig klimaat, betekenisvol onderwijs gegeven wordt, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillende talenten van de leerlingen, zodat de leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en met een realistisch zelfbeeld en vol vertrouwen de school verlaten.